Privātuma politika

1. Vispārīgā informācija
    1.1. Šī privātuma politika sniedz fiziskajai personai informāciju par www.tatianarenge.com personas datu apstrādes nolūkiem, apjomu, datu aizsardzību un citām darbībām ar datiem, kas tiek veiktas personas datu apstrādes laikā.
    1.2. www.tatianarenge.com rūpējas par privātuma un personas datu aizsardzību, ievēro personu tiesības uz personas datu apstrādes likumību saskaņā ar Eiropas Parlamenta un padomes regulu (ES) 2016/679 (2016.gada 27.aprīlis) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula, turpmāk – Regula), Fizisko personu datu apstrādes likumu un citiem piemērojamajiem tiesību aktiem.

2. Personas datu apstrādes pārzinis
2.1. Personas datu apstrādes pārzinis ir biedrība www.tatianarenge.com.
2.2. www.tatianarenge.com kontaktinformācija ar personas datu apstrādi saistītajos jautājumos: skat. kontaktu formu.

3. www.tatianarenge.com apstrādātie dati
    3.1. www.tatianarenge.com apstrādā šo personu datus:
        1) Kontaktu formā ievadīta informācija, tai skaitā e-pasts.
    3.2. www.tatianarenge.com apstrādātie personas dati ietver šādu informāciju par personām:
        1) E-pasts.

4. Personas datu apstrādes nolūki:
1) Kontakt informācijas saņēmšana, kontakt formas atbildes sniegšanai.

5. Personas datu apstrādes tiesiskais pamats
www.tatianarenge.com apstrādā personas datus, balstoties uz šiem tiesiskajiem pamatiem:
1) persona ir devusi piekrišanu savu personas datu apstrādei (piemēram, atbildes sniegšanai "Kotkatu formā").

6. Personas datu iegūšanas avoti
www.tatianarenge.com iegūst personas datus no šādiem avotiem:
    1) no pašiem datu subjektiem;
    2) no publiski pieejamiem avotiem;
    u.c.

7. Personas datu glabāšanas ilgums
    7.1. www.tatianarenge.com glabā un apstrādā personas datus, kamēr pastāv vismaz viens no šiem pamatiem: 
        1) kamēr www.tatianarenge.com pastāv pienākums datus glabāt; 
        2) kamēr normatīvajos tiesību aktos noteiktajā kārtībā www.tatianarenge.com vai datu subjekts var realizēt savas leģitīmās intereses (piemēram, iesniegt iebildumus vai celt prasību tiesā); 
        3) kamēr ir spēkā personas piekrišana attiecīgai personas datu apstrādei, ja nepastāv cits datu apstrādes likumīgs pamats, bet ne ilgāk kā 3 (trīs) gadus pēc piekrišanas došanas (ja vien tā nav atkal atjaunota).
    7.2. Pēc tam, kad augstāk minētie apstākļi izbeidzas, personas dati tiek dzēsti (izņemot 7.3.punktā minētos datus).
    7.3. www.tatianarenge.com sabiedrības interesēs, statistikas un vēstures pētniecības nolūkos rūpējas par notikumu arhivēšanu, un šī nolūka īstenošanai turpina apstrādā personas datus bez termiņa ierobežojuma.
    
8. Personas datu saņēmēji
    8.1. www.tatianarenge.com nodod personas datus šīm datu saņēmēju kategorijām:
        1) auditori, finanšu vadības un juridiskie konsultanti;
        2) citas personas, kuras ir saistītas ar www.tatianarenge.com darbības nodrošināšanu (IT pakalpojumu sniedzēji, datu bāžu izstrādātāji/tehniskie uzturētāji u.c.);
        3) sabiedriskie mediji;
        4) valsts iestādes pēc to pamatota pieprasījuma, normatīvajos tiesību aktos noteiktajā kārtībā un apjomā.
    8.2. www.tatianarenge.com nodod personas datus normatīvajos tiesību aktos noteiktos gadījumos tās likumīgo interešu aizsardzībai, piemēram, vēršoties tiesā vai citās valsts institūcijās.
    8.3. www.tatianarenge.com veic personas datu nodošanu trešām personām saskaņā ar piemērojamiem normatīvajiem tiesību aktiem. www.tatianarenge.com, veicot datu nodošanu, izvērtē tās nepieciešamību un nododamo datu apjomu. Datu nodošana tiek veikta, ievērojot personas datu konfidencialitātes un drošas apstrādes prasības.

9. Personas datu apstrādes drošība
    9.1. www.tatianarenge.com apstrādā personu datus, izmantojot mūsdienu tehnoloģiju iespējas, ņemot vērā pastāvošos privātuma riskus un www.tatianarenge.com saprātīgi pieejamos organizatoriskos, finansiālos un tehniskos resursus. 
    9.2. www.tatianarenge.com nodrošina, pastāvīgi pārskata un uzlabo personu datu aizsardzības pasākumus, lai aizsargātu fizisko personu personas datus no nesankcionētas piekļuves, nejaušas nozaudēšanas, izpaušanas vai iznīcināšanas. Lai to nodrošinātu, www.tatianarenge.com izmantojam atbilstošas tehniskās un organizatoriskās prasības, t.sk., izmantojot ugunsmūrus un fiziskās drošības pasākumus.
    9.3. www.tatianarenge.com attiecībā uz datu subjektiem neveic automatizētu lēmumu pieņemšanu.

10. Piekrišana datu apstrādei un tiesības to atsaukt
    10.1. Personai ir tiesības jebkurā brīdī atsaukt datu apstrādei doto piekrišanu tādā pat veidā, kādā tā dota, t.i., rakstiski, un šādā gadījumā turpmāka datu apstrāde, kas balstīta uz iepriekš doto piekrišanu konkrētajam nolūkam, turpmāk netiks veikta. 
    10.2. Piekrišanas atsaukums neietekmē datu apstrādes, kuras veiktas tajā laikā, kad personas piekrišana bija spēkā. Atsaucot piekrišanu, nevar tikt pārtraukta datu apstrāde, kuru veic, pamatojoties uz citiem tiesiskajiem pamatiem.

11. Piekļuve personas datiem un citas datu subjektu tiesības
    11.1. Personai ir tiesības saņemt normatīvajos aktos noteikto informāciju saistībā ar viņa datu apstrādi.
    11.2. Personai ir tiesības pieprasīt piekļuvi saviem personas datiem, kā arī pieprasīt veikt to papildināšanu, labošanu vai dzēšanu, apstrādes ierobežošanu, tiesības iebilst pret personas datu apstrādi, kā arī tiesības uz datu pārnesamību (ja tam ir tiesisks pamats un tas ir tehniski iespējams). Šīs tiesības īstenojamas, ciktāl personas datu apstrāde neizriet no www.tatianarenge.com pienākumiem, kas tai ir uzlikti ar normatīvajiem tiesību aktiem.
    11.3. Persona var iesniegt pieprasījumu par savu tiesību īstenošanu kādā no šiem veidiem: 
        2) elektroniskā veidā, izmantojot kontaktu formu.
    11.4. Saņemot personas pieprasījumu par savu tiesību īstenošanu, www.tatianarenge.com pārliecinās par personas identitāti, izvērtē pieprasījumu un izpilda to saskaņā ar normatīvajiem tiesību aktiem. www.tatianarenge.com atbildi personai nosūta rakstiski pa pastu uz viņa norādīto adresi vai elektroniski uz personas norādīto e-pastu, pēc iespējas ņemot vērā personas norādīto atbildes saņemšanas veidu.
    11.5. www.tatianarenge.com nodrošina datu apstrādes un aizsardzības prasību izpildi saskaņā ar normatīvajiem tiesību aktiem un personas pamatotu iebildumu gadījumā veic darbības konstatētu trūkumu novēršanai. Personai ir tiesības vērsties ar sūdzību uzraudzības iestādē – Datu valsts inspekcijā.
    
Pēdejo reizi atjaunots: 2019. gada 10. aprīlī